فرم سفارش خدمات مشاوره تخصصی/ مدیریتی

سفارش خدمات مشاوره/ آموزش گروهی در حوزه مدیریت
 • 0
 • نام شرکت یا موسسه*نام کامل
  1
 • نام و نام حانوادگی مدیرعامل*یا نماینده مدیریت
  2
 • شماره ثبت*
  3
 • زمینه فعالیت*محل فعالیت
  4
 • شماره تلفن همراه*
  5
 • ایمیل*آدرس صحیح ایمیل
  6
 • آیا تمایل به ارزیابی جهت بهبود عملکرد ونیازسنجی آموزشی و خدمات مدیریتی واقتصادی دارید؟*
  7
 • آیا مشاوره اقتصادی/ مدیریتی یا خدمات آموزشی خاصی را درخواست دارید؟*یا پس از ارزیابی توسط ما، تصمیم خواهیدگرفت؟
  8
 • فایل تصویر آگهی تاسیس*کمتر از 500KB آپلود
   9
  • فایل تصویر آخرین تغییرات شرکت*کمتر از 500KB آپلود
    10
   • فایل کاتالوگ یا رزومه شرکت بصورت خلاصه*تا حجم 2MB آپلود
     11
    • تاریخ*تاریخ تکمیل فرم
     12
    • نشانی کامل دفتر*
     13
    • کدپستی*
     14